1. «Український журнал ветеринарних і сільськогосподарських наук» – електронне наукове фахове видання Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького.
 2. «Науковий вісник ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій. Серія Ветеринарні науки» – ветеринарна морфологія та патологія; фізіологія та біохімія тварин; клінічна біохімія, фармакологія та токсикологія у ветеринарії; молекулярно-генетичні методи дослідження; мікробіологія, вірусологія та біотехнологія у тваринництві та ветеринарії; гігієни, ветеринарно-санітарної експертизи, стандартизації, якості та безпеки сільськогосподарської продукції; паразитології та інвазійних хвороб тварин.
 3. «Фахова передвища освіта» – навчально-методичний періодичний журнал який висвітлює проблеми освіти, знайомить з досвідом роботи закладів освіти й окремих педагогів, є провайдером педагогічних інновацій.
 4. «Агротерра: освіта, наука та бізнес» – виробничо-практичне, науково-популярне видання.
 5. «Освітня траєкторія» – інтерактивний інформаційний вісник.
 6. «Український часопис ветеринарних наук» – це науковий рецензований журнал, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого спектру питань ветеринарної медицини. Метою наукового журналу «Український часопис ветеринарних наук» є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору вчених з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. Журнал публікує матеріали з таких основних напрямів: діагностика, профілактика та лікування хвороб тварин, вивчення мікробіологічних та імунологічних аспектів ветеринарної медицини, дослідження генетичних аспектів ветеринарної медицини, поведінкових аспектів тварин, дослідження та розробка заходів щодо підтримання здоров’я та гігієни тварин, контролю харчування, утримання.
 7. «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» («Animal Husbandry Products Production and Processing») – збірник наукових праць, що включений до Переліку наукових фахових видань України.
 8. «Тваринництво та технології харчових продуктів» – це рецензований журнал із відкритим доступом, присвячений публікації новаторських досліджень та інноваційних досліджень у взаємопов’язаних галузях науки про тварин і харчових технологій. Сфера діяльності журналу охоплює широкий спектр тем, що охоплюють усі аспекти від розведення, росту та відтворення тварин до застосування наукових і технологічних досягнень у тваринництві для виробництва продуктів харчування та побічних продуктів.
 9. «Вісник сумського національного аграрного університету. Серія: Ветеринарна медицина». У виданні публікуються рецензовані оригінальні наукові статті та огляди з ветеринарної медицини, якості і безпечності продукції тваринництва. Тематика: інновації у ветеринарній медицині, питання біобезпеки та біозахисту; ветеринарної патології та морфології; клінічної та лабораторної діагностики; біотехнології; ветеринарної фармакології та токсикології; ветеринарної вірусології, мікробіології та імунології; епізоотології та інфекційних хвороб; паразитології; гігієни і санітарії; внутрішніх незаразних хвороб та клінічної біохімії; ветеринарно-санітарної експертизи, якості і безпечності продукції тваринництва.
 10. «Вісник сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво». У виданні публікуються рецензовані оригінальні наукові статті та огляди з питань технології виробництва та переробки продукції тваринництва, розведення, селекції, генетики, біотехнології, технології кормів, годівлі, відтворення та збереження біорізноманіття сільськогосподарських тварин. Тематика: розведення та селекція тварин; технологія, виробництво та переробка продукції тваринництва; генетика, біотехнологія, годівля та відтворення тварин.
 11. «Вісник Полтавської державної аграрної академії» – науково-виробничий фаховий журнал.
 12. Бюлетень «Ветеринарна біотехнологія» –публікація результатів наукових досліджень в галузі ветеринарної біотехнології, мікробіології, цитології, бактеріології, вірусології, імунології, молекулярної біології, генетики; пропаганда досягнень ветеринарної медицини.
 13. «Ветеринарна медицина. Міжвідомчий тематичний науковий збірник». У збірнику висвітлюються актуальні питання з проблеми біобезпеки та біозахисту; ветеринарної вірусології та мікробіології; епізоотології та інфекційних хвороб; імунології; ветеринарної патології та морфології; внутрішніх незаразних хвороб та клінічної біохімії; паразитології; ветеринарної фармакології та токсикології; якості і безпечності продукції тваринництва; ветеринарно-санітарної експертизи; екологічної та хімічної безпеки; біотехнології; провайдингу інновацій у ветеринарній медицині та історії ветеринарної медицини.
 14. «Таврійський науковий вісник. Серія: сільськогосподарські науки» – оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях агропромислового комплексу.
 15. «Біологія тварин» –  фізіологія та біохімія, ветеринарія, годівля та годівля тварин, розведення та селекція, морфологія, клітинна та молекулярна біологія, імунологія, генетика, екологія та токсикологія, цитологія, мікробіологія, біотехнологія; огляди з актуальних проблем біології; методичні праці, що описують нові або вдосконалені методи дослідження; статті з історії біологічних, сільськогосподарських і ветеринарних наук, що висвітлюють еволюцію ідей, зародження та розвиток наукових шкіл або присвячені творчим портретам учених; дискусійні рецензії на нові книжки та журнальні публікації; наукова хроніка.
 16. «Журнал для ветеринарної медицини, біотехнології та біобезпеки» – це міжнародний науковий журнал із відкритим доступом і рецензований журнал, який публікує статті з усіх галузей ветеринарної медицини, біології, біотехнології, біобезпеки та біозахисту. Серія виходить щокварталу в онлайн-версії та в друкованому вигляді лише англійською мовою.
 17. «Розведення і генетика тварин» – міжвідомчий тематичний науковий збірник.
 18. «Мікробіологічний журнал».